Algemene voorwaarden B1 Sails                                                    

 

Artikel 1                    Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van B1 Sails

Voorwaarden anders dan de algemene voorwaarden van B1 Sails, zijn niet geldig, tenzij deze door beider partijen zijn ondertekent.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2                    Offertes en aanbiedingen

Al onze offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is overeen gekomen.

De in de offertes en aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief eventueel te maken extra kosten, waaronder reis, verzend- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven.

Overeengekomen aanbiedingen zijn gebaseerd op de op dat moment bekende kostenfactoren en belastingen etc.  In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is  B1 Sails gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen, indien deze aanpassingen financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben is B1 Sails gerechtigd de kosten hiervan bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn, en vrijwaart B1 Sails voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig verstrekken van gegevens. Aanpassingen en/of wijzigingen op indicatie van de opdrachtgever, die niet in initiële offerte zijn verwerkt,  komen volledig ten laste van de opdrachtgever. 

Stock zeilen (zeilen die op voorraad liggen) en zeilen in de webshop worden in niet retour genomen, tenzij er vooraf afspraken over zijn gemaakt.

  

Artikel 3                    Garanties, levering en reclames

Een overeengekomen leveringstermijn wordt door ons zo goed mogelijk nagekomen.

Overschrijding van deze termijn geven de afnemer generlei recht van welke aard ook op annulering en/of ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding.

Kleurafwijkingen en andere afwijkingen van ondergeschikte aard zullen nimmer grond opleveren voor ontbinding van een overeenkomst.

Klachten dienen binnen 7 dagen zowel mondeling als wel schriftelijk na ontvangst van de goederen gemeld te worden  bij B1 Sails.

De goederen dienen door de afnemer op locatie van B1 Sails te worden aangeboden ter controle.

Bij gegrond bevinden van de klachten zal B1 Sails de geconstateerde gebreken kosteloos aanvullen, vermaken of vervangen

Het recht op garantie vervalt indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst niet of niet tijdig na komt.

Klachten ten aanzien van verkeerd gebruik, onachtzaamheid, verkleuring en schimmelvorming worden niet gehonoreerd.

Onze aansprakelijkheid uit de garantie voortvloeiend, strekt nimmer verder dan de garantie van de fabrikant m.b.t. de in ons product verwerkte materialen.

De garantie wordt verleend aan de eerste gebruiker van de zaken en is niet overdraagbaar. Indien de opdrachtnemer niet zelf kan/mag/hoeft te meten, is maatvoering voor risico van opdrachtgever. Eventuele aanpassingen naderhand zijn dan ook voor rekening opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet actief aanwezig is bij het meten, mallen en/of plaatsen van het product, is de uitvoering naar inzicht van de opdrachtnemer. Voor het resultaat kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele wijzigingen achteraf aan model, uitvoering en/of details zijn dan volledig voor rekening van de opdrachtgever.

  

Artikel 4                    Werkloon

Indien geen vast werkloon wordt overeengekomen, zal dit worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.

Het werkloon wordt berekend volgens de normalen uurtarieven, werk en reistijden van B1 Sails, tenzij een daarvan afwijkend Werkloon is overeengekomen.

  

Artikel 5                    Betaling

Bij levering van goederen specifiek op maat gemaakt, dient 1/2 deel vooruit te worden betaald en het resterende bedrag bij aflevering.

Betaling kan slechts plaatsvinden op de door  B1 Sails  aangegeven bankrekening, per draadloze pin, tikkie dan wel contant.

Betaling dient plaats te vinden, bij betaling per bank voor aflevering, bij betaling contant bij aflevering, dan wel binnen 7 dagen na factuurdatum indien overeengekomen, tenzij anders is vermeld op de factuur.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Bij het in gebreke blijven van betaling binnen 7 dagen, is de afnemer per maand rente verschuldigd, van de op dat moment geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

  

Artikel 6                    Eigendomsrecht

De goederen blijven eigendom van  B1 Sails tot het moment dat de goederen volledig zijn betaald.

Voor het geval dat B1 Sails, haar, in dit artikel aangeduide eigendomsrechten, wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan B1 Sails, of door B1 Sails een gewezen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van B1 Sails, zich bevinden en die zaken mede terug te nemen, of zaken retour te zenden. Alle kosten verbonden aan het terughalen komen voor rekening van de opdrachtgever.

  

Artikel 7                    Incassokosten

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in het (tijdig) nakomen van zijn of haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Tevens is B1 Sails gerechtigd vertragingsrente te vorderen met een minimum van 50,- .

Indien de incasso kosten en of kosten voor de invordering onverwacht hoger uitvallen worden deze verhaald op de opdrachtgever. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

  

Artikel 8                    Annulering

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, dan heeft B1 Sails het recht om de tot op dat moment gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever inclusief gederfde winst. De reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd..

B1 Sails behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren.

  

Artikel 9                    Aansprakelijkheid

Indien B1 Sails aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Indien B1 Sails aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van B1 Sails te verstrekken uitkering.

B1 Sails is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  

Artikel 10                   Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart B1 Sails voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 11                   Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 12                   Overmacht

Ingeval nakoming van datgene waartoe B1 Sails krachtens de met wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en dit te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van B1 Sails en/of aan de zijde van derden of toeleveranciers, is B1 Sails gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.  Als omstandigheden van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, staking, verstoring van weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, arbeidsongeschiktheid onverschillig of deze niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij B1 Sails of diens toeleveranciers.

 

Artikel 13                   Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen B1 Sails en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.